BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS ASOCIACIJOS

Į S T A T A I

1. Bendroji dalis

1.1. Branduolinės energetikos asociacija (toliau – BEA arba Asociacija) yra laisvanoriškas fizinių ir juridinių asmenų, kurių veikla susijusi su branduoline energetika, susivienijimas.

1.2. BEA yra pelno nesiekiantis ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus bei šiuos įstatus. Asociacija gali turėti savo atstovybes kitose valstybėse. BEA veiklos laikotarpis - neterminuotas.

1.3. BEA turi atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas bankuose, antspaudą su savo pavadinimu ir emblemą, užregistruotus nustatyta tvarka.

1.4. Siekdama savo įstatuose numatytų tikslų, BEA gali būti Europos branduolinės draugijos ir kitų tarptautinių arba Lietuvos Respublikos organizacijų nare, palaikyti tiesioginius tarptautinius kontaktus ir ryšius, sudaryti reikiamus susitarimus, kontraktus, sutartis, vykdyti mokslinę, techninę, švietėjišką ir ekonominę veiklą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

1.5. BEA palaiko ryšius su valstybės valdymo institucijomis, ūkio subjektais ir visuomeninėmis organizacijomis visais abipusį suinteresuotumą keliančiais klausimais.

1.6. BEA pagal prievoles atsako tik savo turtu. BEA neatsako už jos narių asmeninius įsipareigojimus. BEA finansiniai metai prasideda sausio 01 dieną ir baigiasi gruodžio 31 dieną.

2. BEA tikslai, uždaviniai ir veiklos organizavimo metodai

2.1. Pagrindinis BEA tikslas - propaguoti technologinį ir mokslinį saugios branduolinės energetikos vystimąsi, inicijuoti, plėtoti ir aktyvinti keitimąsi patyrimu bei žiniomis, bendradarbiavimą tarp šalies ir užsienio branduolinės energetikos specialistų, vystyti savo narių kūrybinį aktyvumą, gerinti jų mokslinių ir profesinių interesų tenkinimo ir informacinio aprūpinimo sąlygas, talkinti intelektualinių ir gamybinių resursų kooperacijai bei efektyviam panaudojimui, formuoti pozityvią visuomenės nuomonę apie taikų branduolinės energijos panaudojimą.

2.2. BEA pagrindiniai uždaviniai:

 • palaikyti ir remti mokslinius tyrimus branduolinės energetikos ir su ja susijusiose mokslo ir technikos srityse;
 • dalyvauti formuojant nacionalinę politiką ir prognozuojant mokslo bei technikos vystimąsi branduolinės energetikos ir jos perspektyvių panaudojimo krypčių srityje;
 • dalyvauti branduolinės energijos panaudojimą ir plėtojimą reglamentuojančių teisės aktų rengime;
 • rengti ir platinti objektyvią, teisingą, moksliškai pagrįstą informaciją apie branduolinės energetikos problemas bei perspektyvas visuomenei ir valstybės bei savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;
 • dalyvauti rengiant ir organizuojant konsultacijas, paskaitas, parodas, konferencijas ir mokymo kursus;
 • vystyti ir stiprinti abipusiai naudingą tarptautinį bendradarbiavimą ir keitimąsi patirtimi su užsienio valstybių organizacijomis bei specialistais;
 • nuolatos gerinti branduolinės energetikos mokslo ir technikos srityje besimokančių studentų parengimo bei dirbančių specialistų papildomo apmokymo kokybę;
 • sekti, apibendrinti ir platinti tarptautinėje bendrijoje sukauptą patyrimą naujausių branduolinių technologijų srityje, tame tarpe tarptautinės standartizacijos srityje;
 • teikti paramą branduolinės energetikos objektus eksploatuojančioms organizacijoms ir licencijuojančioms valstybinėms institucijoms; pagal institucijos prašymą dalyvauti atestuojant teisės aktais numatytus asmenis ir organizacijas;
 • vykdyti aktualius įmonių bei organizacijų užsakymus branduolinės energetikos ir su ja susijusiose mokslo ir technikos srityse, organizuoti naujos technikos kūrimą ir įdiegimą;
 • vykdyti kitą BEA tikslams ir uždaviniams neprieštaraujančią veiklą.

2.3. BEA vadovaudamasi demokratiniais kolegialaus valdymo, narių lygiateisiškumo ir viešumo principais naudoja šiuos veiklos organizavimo metodus:

 • nuolatinių arba laikinų komisijų sudarymas atskirų klausimų sprendimui;
 • dalyvavimas programų, projektų, perspektyvių idėjų, techninių sprendimų, normatyvinių dokumentų ir taisyklių kūrime bei ekspertizėje;
 • mokslinių kongresų, konferencijų, mokyklų, pasitarimų ir kitokių renginių organizavimas bei dalyvavimas jų darbe, siekiant aptarti branduolinės energetikos mokslo ir technologijos teorinius, praktinius bei organizacinius klausimus, pasidalinti sukaupta patirtimi;
 • mokslinės-techninės ir mokslo populiarinimo literatūros leidimas;
 • mokslinės ir mokomosios literatūros branduolinės energetikos mokslo ir technikos klausimais aptarimas ir recenzavimas;
 • specializuotų BEA sekcijų organizavimas.

3. Narystė

3.1. BEA nariais gali būti šiuos įstatus pripažįstantys veiksnūs fiziniai asmenys - Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai.

3.2. BEA nariais gali būti šiuos įstatus pripažįstantys juridiniai asmenys - Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių įmonės, įstaigos, organizacijos ir jų susivienijimai, veiklą vykdantys energetikos objektų bei jų įrangos projektavimo, statybos, gamybos, eksploatacijos, remonto, priežiūros, kontrolės, mokslinių tyrimų ir paslaugų teikimo srityse. Juridiniai asmenys BEA veikia per savo atstovus.

3.3. Fizinius ir juridinius asmenis į BEA narius priima BEA valdyba individualia tvarka. Norintieji tapti BEA nariais asmenys turi pateikti raštišką prašymą, užpildyti anketą ir sumokėti metinį nario mokestį. Naujas narys laikomas priimtu, kai atitinkamas sprendimas įrašomas į BEA valdybos posėdžio protokolą ir pareiškėjas sumoka metinį nario mokestį.

3.4. BEA nariai pažeidę šiuos įstatus gali būti pašalinti valdybos sprendimu.

4. BEA ir jos narių teisės ir pareigos

4.1. Šiuose įstatuose nustatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti BEA turi teisę:

 • savarankiškai sudaryti savo ir savo įmonių veiklos programą bei ją vykdyti;
 • turėti sąskaitas Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių kredito įstaigose;
 • pirkti ar kitaip įgyti kilnojamą ir nekilnojamą turtą (įskaitant akcijas ir kitus vertybinius popierius), taip pat jį parduoti, išnuomoti ar kitaip juo disponuoti įstatymų nustatyta tvarka;
 • sudaryti sutartis su Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įmonėmis ir organizacijomis, vykdyti mokslinę, inžinerinę-techninę ir gamybinę-ūkinę veiklą;
 • atlikti ekspertizes Vyriausybės ir vietinių vykdomosios valdžios organų ir kitų užsakovų pageidavimu;
 • dalyvauti konsultanto teisėmis Vyriausybės programų, susijusių su BEA veiklos kryptimis, formavimo darbe;
 • vykdyti lobistinę veiklą, inicijuojant, svarstant ir priimant LR teisės aktus, susijusius su branduoline energetika;
 • priimti į darbą ir atleisti iš darbo samdomus darbuotojus, nustatyti jų teises, pareigas ir darbo užmokestį;
 • steigti įmones ir organizacijas pagal atitinkamos rūšies įmonių ar organizacijų įstatymus;
 • steigti visuomenės informavimo priemones;
 • dalyvauti kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų, vykdančių veiklą ar susijusių su branduoline energetika, veikloje;
 • organizuoti mokslinės techninės, mokslo populiarinimo literatūros ir reklaminės medžiagos leidybą;
 • komandiruoti į kitas valstybes savo specialistus ir priimti kitų valstybių specialistus.

4.2. BEA turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.

4.3. BEA, įgyvendindama savo tikslus ir uždavinius, gali vykdyti šią veiklą:

58 Leidybinė veikla

58.1 Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla

62.02 Kompiuterių konsultacinė veikla

62.03 Kompiuterinės įrangos tvarkyba

62.09 Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla

68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas

69.10.20 Konsultacijos ir atstovavimas darbo ginčuose

69.10.30 Bendrieji patarimai ir konsultacijos, teisinių dokumentų rengimas

69.20.40 Mokesčių konsultacijos

70.22 Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

71.12 Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos

72.19.50 Technikos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

72.20.20 Socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

77.11 Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma

77.32 Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma

77.39 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma

82.30 Posėdžių ir verslo renginių organizavimas

85.32 Techninis ir profesinis vidurinis mokymas

85.59 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas

4.4. BEA nariai turi teisę:

 • dalyvauti visuose BEA renginiuose;
 • rinkti ir būti renkamais į visus BEA valdymo organus;
 • publikuoti savo darbus ir reklamuoti savo produkciją BEA leidiniuose, dalyvauti jos organizuojamose parodose;
 • gauti BEA turimą profesinę ir su BEA bei analogiškų organizacijų veikla susijusią informaciją;
 • prašyti ir gauti įvertinimą, konsultacijas bei paramą, realizuojant savo kūrybines idėjas, keliant kvalifikaciją, užmezgant mokslinius ir dalykinius kontaktus su Lietuvos bei užsienio įmonėmis;
 • gauti pasiūlymus bei pritarimą atlikti atitinkančius kvalifikaciją mokslinio tyrimo, projektavimo, bandymo ir kitus organizacijų bei įmonių užsakytus darbus;
 • teikti valstybinėms ir privačioms organizacijoms technikos tobulinimo pasiūlymus per BEA abipusių susitarimų pagrindu;
 • juridiniai asmenys - deleguoti į visuotinius BEA susirinkimus savo atstovus, kurie gali rinkti ir būtų renkami į BEA valdymo organus;
 • išstoti iš BEA arba prašyti pakeisti savo statusą. Išstojantiems nariams jų sumokėti nario mokesčiai negrąžinami;
 • ginčyti teisme visuotinio narių susirinkimo bei kolegialaus valdymo organo ir administracijos sprendimus.

4.5. BEA nariai privalo:

 • laikytis BEA įstatų;
 • aktyviai dalyvauti BEA veikloje, ją visokeriopai stiprinti ir remti, vykdyti jos pavedimus;
 • sumokėti nustatytą visuotiname narių susirinkime metinį nario mokestį į BEA atsiskaitomąją sąskaitą banke kiekvienų metų pirmąjį pusmetį.

5. BEA organai

5.1 BEA aukščiausias organas - visuotinis narių susirinkimas. BEA narių visuotinis susirinkimas vykdo šias funkcijas:

5.1.1. Renka ir atšaukia BEA valdybą ir revizorių 3 metų laikotarpiui, nustato ir keičia šių organų narių skaičių, gali atšaukti atskirus jos narius.

5.1.2. Atviru balsavimu renka ir atšaukia Asociacijos prezidentą, kuris tuo pat metu yra BEA valdybos pirmininkas.

5.1.3. Išklauso ir tvirtina BEA valdybos ataskaitas, tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę ir revizoriaus ataskaitą.

5.1.4. Svarsto svarbiausius BEA veiklos klausimus ir artimiausius uždavinius, naujas branduolinės energetikos vystymosi kryptis ir problemas.

5.1.5. keičia BEA įstatus.

5.1.6. Apdovanoja ir skatina BEA narius.

5.1.7. Nustato individualių ir kolektyvinių BEA narių stojamųjų įnašų ir metinio mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką.

5.1.8. Nagrinėja BEA narių skundus.

5.1.9. Priima sprendimus steigti ar likviduoti BEA priklausančias įmones bei kitus juridinius asmenis, visuomenės informacijos priemones, reorganizuoti ar likviduoti BEA.

5.1.10. Nagrinėja kitus svarbius su BEA veikla susijusius klausimus.

5.1.11. Nustato BEA sudaromų sekcijų skaičių ir veiklos kryptis.

5.1.12. Priima sprendimus dėl BEA tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu.

5.2 Eiliniai visuotiniai susirinkimai kviečiami vieną kartą per metus. Pareikalavus ne mažiau kaip 1/5 BEA narių, revizoriui arba nutarus valdybai, turi būti sušauktas neeilinis susirinkimas. Susirinkimo vietą ir datą nustato ir paskelbia valdyba ne vėliau kaip prieš mėnesį iki susirinkimo. Susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė BEA narių dalyvaujančių susirinkime asmeniškai arba atstovaujamų kito BEA nario, kuriam raštiškai perdavė savo įgaliojimus konkrečiais susirinkimo darbotvarkėje paskelbtais klausimais.

Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą registruotu laišku, pasirašytinai arba galiniais įreginiais (e-paštu, faksu) informuojami visi BEA nariai ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki visuotinio susirinkimo pradžios. Jeigu šaukiamas pakartotinis visuotinis susirinkimas, BEA nariai turi būti informuoti ne vėliau kaip prieš prieš (penkiolika) dienų iki susirinkimo pradžios. Kvietime turi būti nurodyta susirinkimo vieta, data ir darbotvarkė.

Jei į susirinkimą dalyvauti atvyksta mažiau kaip pusė BEA narių, jis laikomas neįvykusiu. Tuomet ne vėliau kaip po mėnesio kviečiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepaisant jame dalyvaujančių narių skaičiaus. Visuotinį susirinkimą pradeda BEA prezidentas, kuriam vadovaujant patvirtinama susirinkimo darbotvarkė ir reglamentas. Po to išrenkamas susirinkimo pirmininkas, kuris vadovauja susirinkimui, bet neturi teisės keisti jo darbotvarkės ir reglamento, o taip pat sekretorius. Visuotinio susirinkimo sprendimai surašomi protokole, kurį pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Susirinkimo sprendimą priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus šio straipsnio 5.1.5 ir 5.1.9 punktus, kuriems priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių susirinkime narių balsų. Kiekvienas Asociacijos narys - susirinkimo dalyvis balsuojant turi vieną sprendžiamąjį balsą, nepriklausomai nuo jo ar jo atstovaujamo kolektyvinio Asociacijos nario įnašų dydžio. Kiekvienas kitiems Asociacijos nariams susirinkime atstovaujantis asmuo turi tiek balsų, kiek Asociacijos narių jis atstovauja. Negalintieji susirinkime dalyvauti Asociacijos nariai turi teisę įgalioti atstovauti save kitą Asociacijos narį arba išreikšti savo nuomonę balsavimu sprendžiamais klausimais, apie tai iš anksto pranešdami BEA sekretoriui el. paštu arba faksu.

5.3 BEA valdyba vadovauja Asociacijos veiklai laikotarpiu tarp susirinkimų. Ją sudaro ne mažiau kaip penki nariai: BEA prezidentas ir valdybos nariai, renkami visuotiniame susirinkime. Tai kolegialus valdymo organas, kurio darbui vadovauja BEA prezidentas. Valdyba vykdo šias pagrindines funkcijas:

 • koordinuoja BEA sekcijų ir kitų padalinių darbą, ruošia veiklos programą, biudžeto planą ir metines ataskaitas;
 • sudaro sąlygas įgyvendinti BEA įstatuose numatytus tikslus: organizuoja konferencijas, parodas ir kitas priemones, skelbia susirinkimus;
 • keičia bendrovės buveinę;
 • sprendžia dėl BEA filialų ir atstovybių steigimo;
 • atstovauja BEA interesus tarptautinėse, valstybinėse ir kitose organizacijose visais su BEA veikla susijusiais klausimais.
 • sudaro sutartis, prisiima įsipareigojimus ir suteikia įgaliojimus BEA vardu;
 • organizuoja BEA spaudos leidimą;
 • skiria ir tvirtina BEA vardines premijas ir stipendijas;
 • kontroliuoja veiklos programų ir biudžeto plano vykdymą;
 • formuoja reikiamas naujas mokslines, ūkines ir kitas organizacines struktūras BEA narių interesų tenkinimui;
 • apibendrina ir skleidžia teigiamą BEA patyrimą;
 • organizuoja reikalingas tematines sekcijas ir komisijas pagal atskiras BEA veiklos kryptis, talkina ir kontroliuoja jų veiklą;
 • priima naujus ir šalina nesilaikančius šių įstatų BEA narius;
 • atsiskaito už metų darbą visuotiniam BEA narių susirinkimui, pateikia metų darbo ataskaitą, finansinės veiklos ataskaitą ir biudžeto projektą;
 • nustato BEA administracijos personalo etatų skaičių ir darbo užmokesčio fondą, skiria direktorių ir buhalterį, sudaro su jais darbo sutartis.

5.4. BEA prezidentas kviečia valdybos posėdžius ir jiems vadovauja, sprendžia bendrus BEA veiklos klausimus, koordinuoja BEA veiklą, atstovauja jai ir pasirašo visus organizacinius, ūkinius ir finansinius dokumentus. Esant reikalui, BEA prezidentas gali įgalioti pasirašyti BEA operatyvinėje veikloje reikalingus organizacinius, ūkinius ir finansinius dokumentus BEA direktorių.

5.5. Valdybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Juos kviečia BEA prezidentas arba inicijuoja valdybos nariai, jei tam pritaria daugiau kaip pusė iš jų. Valdybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė valdybos narių asmeniškai arba atstovaujamų kito BEA valdybos nario, kuriam raštiškai perdavė savo įgaliojimus konkrečiais susirinkimo darbotvarkėje paskelbtais klausimais. Sprendimai posėdyje priimami paprasta balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia BEA prezidento balsas. Negalintieji posėdyje dalyvauti valdybos nariai turi teisę įgalioti atstovauti save kitą valdybos narį arba išreikšti savo nuomonę balsavimu sprendžiamais klausimais, apie tai iš anksto pranešdami BEA prezidentui arba direktoriui el. paštu arba faksu. Į valdybos posėdžius gali būti kviečiami BEA nariai ir kiti asmenys.

5.6. BEA operatyvią veiklą organizuoja ir vykdo administracija - BEA direktorius, buhalteris, ir, esant reikalui, kitas personalas. BEA administracija dirba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, BEA įstatais, visuotinio narių susirinkimo ir valdybos sprendimais. Ji yra atsakinga BEA valdybai. Administracijai vadovauja direktorius; jis taip pat priima ir atleidžia iš darbo kitus administracijos darbuotojus (išskyrus buhalterį), nustato jų pareiginius atlyginimus, pagal valdybos jam suteiktus įgaliojimus sudaro sandorius ir atstovauja BEA kitose institucijose. Pagrindinės BEA administracijos funkcijos yra šios:

 • rengti BEA veiklos planus ir biudžeto projektus bei pateikti juos valdybai;
 • valdybos nurodymu techniškai parengti visuotinus BEA narių susirinkimus;
 • techniškai parengti BEA valdybos posėdžius;
 • organizuoti operatyvią BEA veiklą.

5.7. BEA gali steigti sekcijas, kurios yra specializuoti BEA padaliniai, aktyviai dirbantys ir siekiantys šiuose įstatuose numatytų tikslų. Jos yra steigiamos visuotino BEA narių susirinkimo sprendimu ir turi savo atskiras būstines. Sekcijos nėra juridiniai asmenys - jos naudojasi BEA, kaip juridinio asmens, vardu. Sekcijoms vadovauja pirmininkai, kuriuos sekcijos susirinkimų metu dviejų metų laikotarpiui išrenka sekcijos nariai. Sekcijų susirinkimai vyksta pagal sekcijų sudarytus planus, bet ne rečiau, kaip kartą per metus. Sekcijų susirinkimuose tvirtinami narių sąrašai, pateikiamos rekomendacijos dėl ekspertų grupių formavimo, išklausomos sekcijų specifiką atitinkančių darbų ataskaitos, ruošiami perspektyvinių tyrimų, projektų, idėjų įgyvendinimo pasiūlymai.

6. BEA pajamos ir turtas

6.1. BEA pajamų šaltiniai yra šie:

 • narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
 • fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
 • palikimai, pagal testamentą tenkantys BEA;
 • atskaitymai iš BEA įsteigtų įmonių pelno;
 • kredito įstaigų palūkanos už saugomas lėšas;
 • valstybės ir savivaldybių skiriamos tikslinės paskirties lėšos ir materialinės vertybės;
 • kitos teisėtos įplaukos, nedraudžiamos šių įstatų ir Lietuvos Respublikos įstatymų.

6.2. BEA nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrengimai, inventorius, pinigai, akcijos ir kiti vertybiniai popieriai, įstaigos, leidyklos, masinės informacijos priemonės ir kitas turtas, reikalingas BEA veiklai sutinkamai su šiais įstatais.

6.3. BEA turto, lėšų ir pajamų naudojimo, BEA veiklos kontrolės tvarką nustato:

6.3.1. BEA leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti BEA įstatuose nustatytus veiklos tikslus (įskaitant ir labdaros, ir paramos tikslus).

6.3.2. Net ir šių įstatų 6.3.1. punkte nurodytais tikslais BEA draudžiama:

6.3.2.1. neatlygintinai perduoti BEA turtą nuosavybėn BEA nariui, BEA vadovui ar valdybai, BEA darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą;

6.3.2.2. BEA turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti BEA ir (ar) jo valdymo organų nariams, BEA darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;

6.3.2.3. suteikti paskolas, įkeisti BEA turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas BEA prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;

6.3.2.4. skolintis pinigų iš BEA nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;

6.3.2.5. skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;

6.3.2.6. pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

6.3.2.7. parduoti BEA turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

6.3.2.8. steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;

6.3.2.9. vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;

6.3.2.10. vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių

asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys.

6.3.3. BEA pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. BEA šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. BEA negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu BEA įstatuose yra nustatyta, tikslams.

7. Lėšų ir pajamų naudojimo, BEA veiklos kontrolės tvarka

7.1. BEA finansinę veiklą periodiškai tikrina revizorius, kurį renka visuotinis narių susirinkimas 3 (trijų) metų laikotarpiui. Juo gali būti fizinis asmuo, turintis kvalifikacijos diplomą arba juridinis asmuo, turintis teisę teikti audito paslaugas. Revizoriumi negali būti BEA valdybos narys bei direktorius. Išrinktu laikomas tas, kuris surenka daugiausia balsų, bet ne mažiau kaip pusę dalyvaujančių susirinkime atstovų balsų.

7.2. Revizorius privalo:

7.2.1. ne rečiau kaip vieną kartą per metus tikrinti BEA finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės veiklos dokumentus;

7.2.2. visuotinio susirinkimo ar valdybos pavedimu atlikti BEA finansinės veiklos patikrinimus;

7.2.3. artimiausiame visuotiniame susirinkime arba valdybos posėdyje pranešti apie patikrinimų metu nustatytus pažeidimus;

7.2.4. visuotiniame susirinkime pateikti BEA finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą;

7.3. Direktorius ir valdyba privalo pateikti revizoriui jo reikalaujamus buhalterinės apskaitos dokumentus.

7.4. Už darbą revizoriui BEA gali mokėti atlyginimą. Atlyginimo dydį arba apmokėjimo už darbą sąlygas nustato visuotinis narių susirinkimas.

7.5. Revizorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už BEA veiklos trūkumų nuslėpimą.

7.6. Revizorius atskaitingas visuotiniam narių susirinkimui.

7.7. BEA savo pinigines lėšas laiko kredito įstaigose ir atlieka visas kasos ir atsiskaitomąsias operacijas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką. Lėšos iš BEA sąskaitų pervedamos ir išmokamos Prezidento ar jo įgalioto asmens nurodymu.

8. BEA reorganizavimas ir likvidavimas

8.1. BEA gali būti reorganizuota (prijungta, suskaidyta) visuotinio narių susirinkimo sprendimu. Reorganizuotos Asociacijos teisių ir prievolių perėmėjas yra po reorganizacijos veikiančios organizacijos. Teisių ir prievolių perėmimo tvarką bei terminus nustato visuotinis narių susirinkimas.

8.2. BEA likvidavimo pagrindas gali būti:

 • visuotinio narių susirinkimo sprendimas;
 • faktas, kad BEA narių liko mažiau nei trys;
 • teismo sprendimas likviduoti BEA už nustatytus įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimus.

8.3. BEA likvidavimo atveju jos turtas ir lėšos, likę sumokėjus skolas, perduodami didžiausiam šalies vaikų globos fondui.

9. Asociacijos dokumentų ir kitos informacijos pateikimo nariams bei skelbimo tvarka

9.1. Dokumentų ir kitos informacijos apie BEA veiklą pateikimo nariams tvarka nustatoma visuotinio susirinkimo priimtu atskiru dokumentu.

9.2. Prezidento parengta finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Asociacija sudaro sąlygas Asociacijos buveinėje su šia ataskaita visiems susipažinti. Asmuo, norėdamas susipažinti su šia ataskaita, turi raštu pateikti prašymą direktoriui. Ataskaita pateikiama per tris dienas nuo prašymo priėmimo dienos. Už dokumentų pateikimą imamas informacijos pateikimo išlaidų dydžio atlyginimas.

9.3. Susirinkimo, valdybos ir prezidento sprendimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti narius ar kitus asmenis, išsiunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniškai, gavėjui pasirašant įstatymų nustatytais terminais, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jų priėmimo. Už savalaikį ir tinkamą sprendimų ir pranešimų išsiuntimą atsako direktorius.

9.4. Pranešimai ir skelbimai, kurie turi būti paskelbti viešai, skelbiami įstatymų numatyta tvarka dienraštyje „Lietuvos rytas“.

10. Filialų ir atstovybių steigimo ir veiklos nutraukimo tvarka

10.1. Sprendimus dėl BEA atstovybių ir/ar filialų steigimo/veiklos nutraukimo, jų nuostatų tvirtinimo, valdymo organų skyrimo/atšaukimo, vadovaudamasis šiais įstatais ir Lietuvos Respublikos įstatymais, priima valdyba.

11. BEA ĮSTATAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

11.1. BEA įstatai yra steigimo dokumentas, kuriuo BEA vadovaujasi savo veikloje. BEA įregistruotų įstatų originalas yra saugomas BEA, o įstatų kopijos yra perduodamos BEA nariams.

11.2. BEA įstatai yra keičiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių įstatų numatyta tvarka. Sprendimą pakeisti BEA įstatus priima visuotinis susirinkimas ne mažiau kaip 2/3 jame dalyvaujančių BEA narių balsų dauguma.

11.3. Visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti BEA įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo BEA prezidentas arba visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo.

11.4. BEA įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. Kartu su įstatų pakeitimais BEA juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų įstatų tekstą (naują redakciją).

11.5. Sprendžiant BEA veikloje kilusius klausimus, kurie nėra sureguliuoti šiuose įstatuose, taikomos steigimo sutarties, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų nuostatos.

pdfAtsisiųsti elektroninę versiją galite čia